Regulamin parkingu

 • Regulamin parkingów OFF:

   Strefa S1 przy ul. Sienkiewicza 81 oraz strefa S2 przy ul. Sienkiewicza 58.

  I. ORGANIZACJA PARKINGU I PRZEDMIOT UMOWY

  1.  Teren zarządzany jest przez Food & Box Sp. z o.o. ul. Targowa 35, 90 – 043 Łódź, NIP: 7282798632, Regon: 101826271, zwanym dalej Zarządcą.

  2.  Parking jest parkingiem płatnym, niestrzeżonym, czynnym 7 dni w tygodniu, otwartym 24h /dobę.

  3. Osoba, która korzysta z parkingu zwana dalej Użytkownikiem, zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

  4. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem parkingu przed skorzystaniem z usługi. Poprzez zakup karty wjazdowej lub pobranie biletu parkingowego i wjazd na teren parkingu, użytkownik potwierdza zapoznanie z regulaminem i akceptuje warunki regulaminu.

  II. WARUNKI KORZYSTANIA Z MIEJSCA PARKINGOWEGO

  1. Warunkiem skorzystania z miejsca parkingowego jest:

  1.1. Zakup karty wjazdowej w firmie Food & Box Sp. z o.o. upoważniającej do korzystania z miejsca parkingowego w systemie abonamentowym lub

  1.2. zakup miejsca parkingowego w systemie godzinowym poprzez pobranie biletu parkingowego z dystrybutora wjazdowego w momencie wjazdu. Opłacenie biletu powinno odbyć się zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na urządzeniach parkingowych i obowiązującym cennikiem.

  2. Wydana przez Food & Box Sp. z o.o. karta parkingowa lub bilet parkingowy, upoważnia do korzystania z jednego miejsca parkingowego.

  3. Karta parkingowa ważna jest 7 dni w tygodniu, 24h na dobę, przez 30 dni, przy czym aktywacja karty następuję w chwili zakupu karty, a jej dezaktywacja następuje o godzinie 23:59 ostatniego dnia ważności karty.

  III. CENA I CZAS PARKOWANIA

  1. Opłata za parkowanie naliczana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem za każde miejsce parkingowe, z którego korzysta Użytkownik. Obowiązujący cennik znajduje się przy wjeździe na parking, przy kasie oraz na stronie internetowej www.offparking.pl.

  2. Pojazd może opuścić parking po przedstawieniu karty parkingowej (przyłożeniu do czytnika umieszczonego przy bramce wyjazdowej) lub zeskanowaniu opłaconego biletu parkingowego w czytniku umieszczonym przy bramce wyjazdowej.

  3. Food & Box Sp. z o.o. uznaje osobę posługującą się kartą parkingową lub biletem parkingowym za osobę upoważnioną do kierowania pojazdem i wjazdu / wyjazdu nim na parking.

  4. W przypadku utraty karty parkingowej opłata za wydanie nowej karty wynosi 30,00 PLN brutto.

  5. W przypadku utraty biletu parkingowego opłata w strefie S1 wynosi 70,00 PLN brutto, w strefie S2 wynosi 60,00 PLN brutto, za każdą rozpoczętą dobę parkowania, jednak nie więcej niż 1.000,00 (jeden tysiąc) PLN brutto.

  6. Opłata za parkowanie następuje przed wyjazdem z parkingu i należy ją uregulować w zamontowanej na parkingu kasie automatycznej gotówką lub kartą płatniczą, bądź wyłącznie kartą płatniczą w czytniku kart umieszczonym w terminalu wyjazdowym.

  7. Użytkownik, który przekroczy czas parkowania do jakiego uprawnia go rodzaj wykupionego abonamentu, obowiązany jest wnieść dodatkową opłatę wg. cennika zatwierdzonego przed Food & Box Sp. z o.o. obowiązującego i umieszczonego na terenie parkingu i stronie internetowej www.offparking.pl.

  8. O zagubieniu karty Użytkownik zobowiązany jest powiadomić Food & Box Sp. z o.o. piśmie lub mailem. Nowa karta zostanie wydana po opłaceniu opłaty za kartę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

  9. Rezygnacja z abonamentów przyjmowana jest w formie mailowej:  info@offparking.pl lub pisemnie na adres: Food & Box Sp. z o.o. ul. Targowa 35,  90-043 Łódź.

  10. W przypadku zajęcia przez Użytkownika swoim pojazdem więcej niż jednego wyznaczonego miejsca parkingowego, Food & Box Sp. z o.o. jest uprawniona do nałożenia na Użytkownika opłaty za bezumowne korzystanie z drugiego miejsca parkingowego w kwocie: 70,00 PLN brutto w strefie S1, 60,00 PLN brutto w strefie S2 za takie naruszenie i każdy rozpoczęty dzień, kiedy pojazd jest nieprawidłowo zaparkowany.

  IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FOOD & BOX SP.Z O.O.

  1. Food & Box Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zniszczenia, uszkodzenia i utratę pojazdu, powstałe na terenie parkingu.

  2. Food & Box Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Użytkownika osobiście lub przez pojazd Użytkownika osobom trzecim oraz pojazdom znajdującym się na terenie parkingu.

  3. Food & Box Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody, które nastąpiły z przyczyn niezależnych, czyli siły wyższej. Dodatkowo Food & Box Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w pojeździe wskutek pożaru innego pojazdu, który to pożar powstał w wyniku samozapłonu, wybuchu lub nieprawidłowo działającej instalacji w samochodzie, z którego rozprzestrzenił się ogień. Pożar powstały wskutek w/w przyczyn traktowany jest przez strony jako siła wyższa.

  4. Food & Box Sp. z o.o. odpowiada za szkody zawinione w sposób udowodniony przez jej pracowników lub zleceniobiorców. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania telefonicznie lub pisemnie o zaistnieniu szkody, nie później niż przed opuszczeniem parkingu.

  V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

  1. Użytkownik odpowiada za szkody wyrządzone osobiście lub przez pojazd Użytkownika osobom trzecim, pojazdom i urządzeniom parkingowym znajdującym się na terenie zarządzanym przez Food & Box Sp. z o.o. Ponadto Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zanieczyszczanie parkingu. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracowników parkingu Food & Box Sp. z o.o. o każdym zdarzeniu telefonicznie lub pisemnie, nie później niż przed opuszczeniem parkingu.

  2. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń.

  VI. WARUNKI UŻYTKOWANIA PARKINGU, DRÓG WEWNĘTRZNYCH I DOJAZDOWYCH

  1. Pojazd wolno parkować tylko na wyznaczonych miejscach postojowych, z wyjątkiem miejsc zarezerwowanych dla stałych klientów. Jeżeli pojazd Użytkownika zablokuje ruch na terenie parkingu bądź zostanie zaparkowany poza oznaczonymi miejscami postojowymi, zarządca parkingu powiadomi każdorazowo straż miejską lub Policję, co może wiązać się z nałożeniem blokady kół lub odholowaniem pojazdu.

  2. Użytkownik zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych, ustawionych na parkingu, drogach dojazdowych i wewnętrznych, zasad organizacji ruchu oraz pozostałych warunków użytkowania parkingu.

  3. Food & Box Sp. z o.o.. jest upoważniona do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia.

  VII. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

  1. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy ustawy: ”Prawo o ruchu drogowym”.

  2. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązuje maksymalna prędkość do 10 km/h

  3. Na terenie parkingu zabronione jest:

  a. palenie i używanie otwartego ognia,

  b. picie alkoholu,

  c. magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,

  d. tankowanie pojazdów,

  e. pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem,

  f. parkowanie samochodów z nieszczelnymi układami,

  g. przebywanie osób nieupoważnionych, będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających,

  h. przebywanie w czasie przekraczającym ten, który jest konieczny do odstawienia lub wyprowadzenia samochodu z parkingu.

  4. Na miejscach parkingowych, drogach wewnętrznych oraz wjazdach i wyjazdach zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie parkingu.

  5. Na terenie parkingu obowiązuje prowadzenie pojazdu z włączonymi światłami mijania.

  VIII. FAKTURY VAT

  1. System parkingowy nie posiada mechanizmu wystawienia faktury VAT. W celu otrzymania faktury VAT za użytkowanie parkingu Użytkownik zobowiązany jest zgłosić się do firmy Food & Box Sp. z o.o.. przed skorzystaniem z parkingu. W przeciwnym razie sprzedaż zostanie dokonana na rzecz osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.   

  2. Użytkownik dokonując zakupu abonamentu w firmie Food & Box Sp. z o.o. który jako podatnik chce uzyskać fakturę VAT, zobowiązany jest poinformować o tym przed dokonaniem takiego zakupu. W przeciwnym razie sprzedaż zostanie dokonana na rzecz osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.

  IX. SKARGI I WNIOSKI

  Skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu należy zgłaszać na adres: Food & Box Sp. z o.o. ul. Targowa 35 , 90-043 Łódź.