Regulamin parkingu

 • I. ORGANIZACJA PARKINGU I PRZEDMIOT UMOWY
  • 1. Teren zarządzany jest przez Food & Box Sp. z o.o. ul. Targowa 35, 90 – 043 Łódź, NIP: 7282798632, Regon: 101826271, zwanym dalej Zarządcą.
  • 2. Paringk jest parkingiem płatnym, niestrzeżonym w godzinach jego otwarcia. Teren parkingu, wjazdy i wyjazdy kontrolowane są przez system monitoringu jak i / lub ochronę.
  • 3. Osoba która korzysta z parkingu zwana dalej Użytkownikiem, zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
  • 4. Poprzez wjazd na teren parkingu, Użytkownik zawiera automatycznie umowę najmu miejsca parkingowego z Food & Box Sp. z o.o. na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, akceptując jednocześnie jego warunki i obowiązujący cennik.
 • II. WARUNKI NAJMU MIEJSCA PARKINGOWEGO
  • 1. Warunkiem najmu miejsca parkingowego jest wykupienie karty wjazdowej w firmie Food & Box Sp. z o.o. upoważniającej do korzystania z miejsca parkingowego w systemie abonamentowym, lub najem miejsca parkingowego w systemie godzinowym poprzez pobranie biletu parkingowego z dystrybutora wjazdowego w momencie wjazdu, a następnie jego opłacenie biletu zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na urządzeniach parkingowych i obowiązującym cennikiem.
  • 2. Wydana przez Food & Box Sp. z o.o. karta parkingowa lub bilet parkingowy, upoważnia do korzystania z jednego miejsca parkingowego.
 • III. CENA I CZAS PARKOWANIA
  • 1. Opłata za parkowanie naliczana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem za każde zajęte miejsce parkingowe. Obowiązujący cennik znajduje się przy wjeździe na parking, przy kasie oraz na stronie internetowej www.offparking.pl.
  • 2. Pojazd może opuścić parking wyłącznie w godzinach otwarcia parkingu, po przedstawieniu karty parkingowej (przyłożeniu do czytnika umieszczonego przy bramce wyjazdowej) lub zeskanowania opłaconego biletu parkingowego w czytniku umieszczonym przy bramce wyjazdowej.
  • 3. Food & Box Sp. z o.o. uznaje osobę posługującą się kartę parkingową lub biletem parkingowym za osobę upoważnioną do kierowania pojazdem i wjazdu / wyjazdu nim na parking.
  • 4. W przypadku utraty karty parkingowej opłata za wydanie nowej karty wynosi 25 (dwadzieścia pięć) PLN brutto.
  • 5. W przypadku utraty biletu parkingowego opłata wynosi w zależności od zaistniałych okoliczności zdarzenia:
   – stawkę minimalną w wysokości 50 (pięćdziesiąt) PLN brutto lub
   – wielokrotność stawki minimalnej, jednak nie więcej niż 1.000 (jeden tysiąc) PLN brutto, jeżeli pojazd parkował dłużej niż 1 dobę
  • 6. Opłata za parkowanie następuje przed wyjazdem z parkingu i należy ją uregulować w zamontowanej na parkingu kasie automatycznej gotówką lub kartą płatniczą, bądź wyłącznie kartą płatniczą w czytniku kart umieszczonym w terminalu wyjazdowym.
  • 7. Użytkownik, który przekroczy czas parkowania do jakiego uprawnia go rodzaj wykupionego abonamentu, obowiązany jest wnieść dodatkową opłatę wg. cennika zatwierdzonego przed Food & Box Sp. z o.o. obowiązującego i umieszczonego na terenie parkingu i stronie internetowej www.offparking.pl.
  • 8. Użytkownik przy zawarciu umowy najmu miejsca parkingowego dokonuje opłaty za wydaną kartę parkingową zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  • 9. O zagubieniu karty Użytkownik zobowiązany jest powiadomić Food & Box Sp. z .o.o. na piśmie lub mailem. Nowa karta zostanie wydana po opłaceniu opłaty za kartę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  • 10. Rezygnacja z abonamentów przyjmowana jest wyłącznie w formie mailowej, na adres: info@offparking.pl
  • 11. W przypadku zajęcia przez Użytkownika swoim pojazdem więcej niż wyznaczone jedno miejsce parkingowe, Food & Box Sp. z o.o. jest uprawniona do nałożenia na Użytkownika kary za nieprawidłowe zaparkowanie pojazdu w kwocie 50 (pięćdziesiąt) PLN brutto za każdorazowe takie naruszenie i każdy dzień kiedy pojazd jest nieprawidłowo zaparkowany.
 • IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FOOD & BOX SP. Z O.O
  • 1. Food & Box Sp. Z o.o nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, zniszczenia, uszkodzenia i utratę pojazdu, powstałe na terenie parkingu z winy Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej.
  • 2. Food & Box Sp. Z o.o odpowiada za wszystkie szkody zawinione w sposób udowodniony przez jej pracowników lub zleceniobiorców. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania i zaistnieniu szkody, nie później niż przed opuszczeniem parkingu.
  • 3. Wszelkie szkody powstałe na terenie parkingu likwidowane są w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody.
 • V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
  • 1. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobiście lub przez pojazd Użytkownika osobom trzecim, pojazdom i urządzeniom parkingowym znajdującym się na terenie zarządzanym przez Food & Box Sp. z o.o. a także szkody wyrządzone przez jego pracowników, zleceniobiorców lub osoby towarzyszące. Ponadto Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zanieczyszczanie parkingu. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego i skutecznego poinformowania pracowników parkingu Food & Box Sp. z o. o. o każdym zdarzeniu telefonicznie lub pisemnie, nie później niż przed opuszczeniem parkingu
  • 2. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń.
  • 3. Użytkownik zobowiązany jest do nie pozostawiania w pojeździe przedmiotów niebędących jego wyposażeniem fabrycznym.
 • VI. WARUNKI UŻYTKOWANIA PARKINGU, DRÓG WEWNĘTRZNYCH I DOJAZDOWYCH
  • 1. Pojazd wolno parkować tylko na wyznaczonych miejscach postojowych, z wyjątkiem miejsc zarezerwowanych dla stałych klientów, miejsc przeznaczonych wyłącznie dla pojazdów elektrycznych o ile Użytkownik nie korzysta z ładowarek elektrycznych tam zlokalizowanych. Jeżeli pojazd Użytkownika zablokuje ruch na terenie parkingu, bądź zostanie zaparkowany poza oznaczonymi miejscami postojowymi, Zarządca parkingu będzie uprawniony do nałożenia na pojazd blokady kół do czasu zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości 150 (sto pięćdziesiąt) PLN brutto lub odholowanie pojazdu na koszt Użytkownika. Opłatę za założenie na pojazd blokady kół lub odholowanie wnosi się bezpośrednio u obsługi parkingu w gotówce za potwierdzeniem przyjęcia opłaty dodatkowej.
  • 2. Użytkownik zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych, ustawionych na parkingu, drogach dojazdowych i wewnętrznych, zasad organizacji ruchu oraz pozostałych warunków użytkowania parkingu. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń pracowników Food & Box Sp. z o. o. oraz pracowników ochrony parkingu i ochrony OFF Piotrkowska Center.
  • 3. Food & Box Sp. z o.o. jest upoważniona do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia..
 • VII. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
  • 1. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy kodeksu drogowego.
  • 2. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązuje maksymalna prędkość do 10 km/h
  • 3. Na terenie parkingu zabronione jest:
   • a. palenie i używanie otwartego ognia
   • b. picie alkoholu
   • c. magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie
   • d. tankowanie pojazdów
   • e. pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem
   • f. parkowanie samochodów z nieszczelnymi układami
   • g. przebywanie osób nieupoważnionych, będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających
   • h. przebywanie w czasie przekraczającym ten, który jest konieczny do odstawienia lub wyprowadzenia samochodu z parkingu.
  • 4. Na miejscach parkingowych, drogach wewnętrznych oraz wjazdach i wyjazdach zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie parkingu.
  • 5. Na terenie parkingu obowiązuje prowadzenie pojazdu z włączonymi światłami mijania.
 • VIII. FAKTURY VAT
  • 1. System parkingowy nie posiada mechanizmu wystawienia faktury VAT. W celu otrzymania  faktury VAT za użytkowanie parkingu Użytkownik zobowiązany jest zgłosić się do firmy Food & Box Sp. z o. o. przed skorzystaniem z parkingu. W przeciwnym razie sprzedaż zostanie dokonana na rzecz osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.   
  • 2. Użytkownik dokonując zakupu abonamentu (OFF PARKING) w firmie Food & Box Sp. z o. o. który jako podatnik chce uzyskać fakturę VAT zobowiązany jest poinformować o tym przed dokonaniem takiego zakupu. W przeciwnym razie sprzedaż zostanie dokonana na rzecz osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.

 • IX. SKARGI I WNIOSKI
  Skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu należy zgłaszać na adres: Food & Box Sp. z o.o. ul. Targowa 35, 90-043 Łódź.