Regulamin parkingu

 • Regulamin parkingów OFF:

   Strefa S1 przy ul. Sienkiewicza 81 oraz strefa
  S2 przy ul. Sienkiewicza 58.

  I. ORGANIZACJA
  PARKINGU I PRZEDMIOT UMOWY

  1.  Teren zarządzany jest przez Food
  & Box Sp. z o.o. ul. Targowa 35, 90 – 043 Łódź, NIP: 7282798632, Regon:
  101826271, zwanym dalej Zarządcą.

  2.  Parking jest parkingiem płatnym,
  niestrzeżonym, czynnym 7 dni w tygodniu, otwartym 24h /dobę.

  3. Osoba, która korzysta z parkingu zwana dalej Użytkownikiem, zobowiązana
  jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

  4. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem parkingu przed
  skorzystaniem z usługi. Poprzez zakup karty wjazdowej lub pobranie biletu
  parkingowego i wjazd na teren parkingu, użytkownik potwierdza zapoznanie z
  regulaminem i akceptuje warunki regulaminu.

  II. WARUNKI
  KORZYSTANIA Z MIEJSCA PARKINGOWEGO

  1. Warunkiem skorzystania z miejsca parkingowego jest:

  1.1. Zakup karty wjazdowej w firmie Food & Box Sp. z o.o. upoważniającej
  do korzystania z miejsca parkingowego w systemie abonamentowym lub

  1.2. zakup miejsca parkingowego w systemie godzinowym poprzez pobranie
  biletu parkingowego z dystrybutora wjazdowego w momencie wjazdu. Opłacenie
  biletu powinno odbyć się zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na urządzeniach
  parkingowych i obowiązującym cennikiem.

  2. Wydana przez Food & Box Sp. z o.o. karta parkingowa lub bilet
  parkingowy, upoważnia do korzystania z jednego miejsca parkingowego.

  3. Karta parkingowa ważna jest 7 dni w tygodniu, 24h na dobę, przez 30 dni,
  przy czym aktywacja karty następuję w chwili zakupu karty, a jej dezaktywacja
  następuje o godzinie 23:59 ostatniego dnia ważności karty.

  III. CENA I
  CZAS PARKOWANIA

  1. Opłata za parkowanie naliczana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem za
  każde miejsce parkingowe, z którego korzysta Użytkownik. Obowiązujący cennik
  znajduje się przy wjeździe na parking, przy kasie oraz na stronie internetowej
  www.offparking.pl.

  2. Pojazd może opuścić parking po przedstawieniu karty parkingowej
  (przyłożeniu do czytnika umieszczonego przy bramce wyjazdowej) lub zeskanowaniu
  opłaconego biletu parkingowego w czytniku umieszczonym przy bramce wyjazdowej.

  3. Food & Box Sp. z o.o. uznaje osobę posługującą się kartą parkingową
  lub biletem parkingowym za osobę upoważnioną do kierowania pojazdem i wjazdu /
  wyjazdu nim na parking.

  4. W przypadku utraty karty parkingowej opłata za wydanie nowej karty
  wynosi 30,00 PLN brutto.

  5. W przypadku utraty biletu parkingowego opłata w strefie S1 wynosi 70,00
  PLN brutto, w strefie S2 wynosi 70,00 PLN brutto, za każdą rozpoczętą dobę
  parkowania, jednak nie więcej niż 1.000,00 (jeden tysiąc) PLN brutto.

  6. Opłata za parkowanie następuje przed wyjazdem z parkingu i należy ją
  uregulować w zamontowanej na parkingu kasie automatycznej gotówką lub kartą
  płatniczą, bądź wyłącznie kartą płatniczą w czytniku kart umieszczonym w
  terminalu wyjazdowym.

  7. Użytkownik, który przekroczy czas parkowania do jakiego uprawnia go
  rodzaj wykupionego abonamentu, obowiązany jest wnieść dodatkową opłatę wg.
  cennika zatwierdzonego przed Food & Box Sp. z o.o. obowiązującego i
  umieszczonego na terenie parkingu i stronie internetowej www.offparking.pl.

  8. O zagubieniu karty Użytkownik zobowiązany jest powiadomić Food & Box
  Sp. z o.o. piśmie lub mailem. Nowa karta zostanie wydana po opłaceniu opłaty za
  kartę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

  9. Rezygnacja z abonamentów przyjmowana jest w formie mailowej:  info@offparking.pl lub pisemnie na adres: Food & Box Sp. z o.o. ul. Targowa
  35,  90-043 Łódź.

  10. W przypadku zajęcia przez Użytkownika swoim pojazdem więcej niż jednego
  wyznaczonego miejsca parkingowego, Food & Box Sp. z o.o. jest uprawniona do
  nałożenia na Użytkownika opłaty za bezumowne korzystanie z drugiego miejsca
  parkingowego w kwocie: 70,00 PLN brutto w strefie S1, 70,00 PLN brutto w
  strefie S2 za takie naruszenie i każdy rozpoczęty dzień, kiedy pojazd jest
  nieprawidłowo zaparkowany.

  IV.
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ FOOD & BOX SP.Z O.O.

  1. Food & Box Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zniszczenia,
  uszkodzenia i utratę pojazdu, powstałe na terenie parkingu.

  2. Food & Box Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody wyrządzone przez
  Użytkownika osobiście lub przez pojazd Użytkownika osobom trzecim oraz pojazdom
  znajdującym się na terenie parkingu.

  3. Food & Box
  Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody, które nastąpiły z przyczyn niezależnych,
  czyli siły wyższej. Dodatkowo Food & Box Sp. z o.o. nie ponosi
  odpowiedzialności za szkody spowodowane w pojeździe wskutek pożaru innego
  pojazdu, który to pożar powstał w wyniku samozapłonu, wybuchu lub nieprawidłowo
  działającej instalacji w samochodzie, z którego rozprzestrzenił się ogień.
  Pożar powstały wskutek w/w przyczyn traktowany jest przez strony jako siła
  wyższa.

  4. Food & Box Sp. z o.o. odpowiada za szkody zawinione w sposób
  udowodniony przez jej pracowników lub zleceniobiorców. Użytkownik jest
  zobowiązany do natychmiastowego poinformowania telefonicznie lub pisemnie o
  zaistnieniu szkody, nie później niż przed opuszczeniem parkingu.

  V.
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

  1. Użytkownik odpowiada za szkody wyrządzone osobiście lub przez pojazd
  Użytkownika osobom trzecim, pojazdom i urządzeniom parkingowym znajdującym się
  na terenie zarządzanym przez Food & Box Sp. z o.o. Ponadto Użytkownik
  ponosi odpowiedzialność za zanieczyszczanie parkingu. Użytkownik zobowiązany
  jest do niezwłocznego poinformowania pracowników parkingu Food & Box Sp. z
  o.o. o każdym zdarzeniu telefonicznie lub pisemnie, nie później niż przed
  opuszczeniem parkingu.

  2. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem
  się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów
  zabezpieczeń.

  VI. WARUNKI UŻYTKOWANIA PARKINGU, DRÓG WEWNĘTRZNYCH I DOJAZDOWYCH

  1. Pojazd wolno parkować tylko na wyznaczonych miejscach postojowych, z
  wyjątkiem miejsc zarezerwowanych dla stałych klientów. Jeżeli pojazd
  Użytkownika zablokuje ruch na terenie parkingu bądź zostanie zaparkowany poza
  oznaczonymi miejscami postojowymi, zarządca parkingu powiadomi każdorazowo
  straż miejską lub Policję, co może wiązać się z nałożeniem blokady kół lub
  odholowaniem pojazdu.

  2. Użytkownik zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych,
  ustawionych na parkingu, drogach dojazdowych i wewnętrznych, zasad organizacji
  ruchu oraz pozostałych warunków użytkowania parkingu.

  3. Food & Box Sp. z o.o.. jest upoważniona do usunięcia pojazdu z
  parkingu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia.

  VII. PRZEPISY
  BEZPIECZEŃSTWA

  1. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują
  przepisy ustawy: ”Prawo o ruchu drogowym”.

  2. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązuje
  maksymalna prędkość do 10 km/h

  3. Na terenie parkingu zabronione jest:

  a. palenie i używanie otwartego ognia,

  b. picie alkoholu,

  c. magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po
  paliwie,

  d. tankowanie pojazdów,

  e. pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem,

  f. parkowanie samochodów z nieszczelnymi układami,

  g. przebywanie osób nieupoważnionych, będących pod wpływem alkoholu,
  narkotyków lub innych substancji odurzających,

  h. przebywanie w czasie przekraczającym ten, który jest konieczny do
  odstawienia lub wyprowadzenia samochodu z parkingu.

  4. Na miejscach parkingowych, drogach wewnętrznych oraz wjazdach i
  wyjazdach zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana
  wody chłodzącej, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie parkingu.

  5. Na terenie parkingu obowiązuje prowadzenie pojazdu z włączonymi
  światłami mijania.

  VIII. FAKTURY
  VAT

  1. System parkingowy nie posiada mechanizmu wystawienia faktury VAT. W celu
  otrzymania faktury VAT za użytkowanie parkingu Użytkownik zobowiązany jest
  zgłosić się do firmy Food & Box Sp. z o.o.. przed skorzystaniem z parkingu.
  W przeciwnym razie sprzedaż zostanie dokonana na rzecz osoby fizycznej nie
  prowadzącej działalności gospodarczej.   

  2. Użytkownik dokonując zakupu abonamentu w firmie Food & Box Sp. z
  o.o. który jako podatnik chce uzyskać fakturę VAT, zobowiązany jest
  poinformować o tym przed dokonaniem takiego zakupu. W przeciwnym razie sprzedaż
  zostanie dokonana na rzecz osoby fizycznej nie prowadzącej działalności
  gospodarczej.


  IX. SKARGI I
  WNIOSKI


  Skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu należy zgłaszać na adres: Food
  & Box Sp. z o.o. ul. Targowa 35 , 90-043 Łódź.